ABA

Beredskab 4K varetager myndighedsbehandlingen og administrationen af de automatiske brandalarmeringsanlæg i  Greve, Høje-Taastrup, Ishøj, og Vallensbæk Kommuner.

Det er Hovedstadens Beredskabs Vagtcentral der overvåger anlæggene og sørger for udkald af brandvæsnet.

Ved alarmoverføring fra automatiske brandalarmeringsanlæg til brandvæsenets vagtcentral indgår anlægsejeren en tilslutningsaftale med Beredskab 4K. Dette gælder, uanset om det er et myndighedskrævet anlæg eller ikke.

Herunder finder du relevante bestemmelser og blanketter til brug for etablering af et automatisk brandalarmeringsanlæg med alarmoverføring til Beredskab 4K vagtcentral.

Etablering

af ABA-anlæg/sprinkleranlæg

Ved etablering af anlægsaftale skal følgende materiale fremsendes til Beredskab 4K forud for udarbejdelse af en aftale.

Plantegning/situationsplan af stueetagen med angivelse af;

 • Vejnavn og husnummer på bygningen, aftalen omhandler.
 • Nummer på bygge journalen
 • Forslag til placering af ABA-skab
 • Forslag til placering af evt. varslingssirener og brandtryk
 • Forslag til placering af evt. sprinklercentral med let adgang til det fri
 • Forslag til evt. skiltning

Når ovenstående er på plads udfyldes og underskrives tilslutningspapirer samt kontaktpersonliste (som findes under bilag).

Nøgleboks

I bygninger med ABA- eller sprinkleranlæg, hvor det kan være vanskeligt for beredskabet at få adgang under en indsats, skal der monteres en nøgleboks.

Nøglebokse kan kun købes af birepo.

Vedrørende etablering af flash og/eller nøgleboks kræves desuden:

En facadetegning eller billeder der angiver;

 • forslag til placering af flash. Flash skal placeres højt og synligt
 • Forslag til placering af nøgleboks. Nøgleboksen skal placeres mellem 1-1,8 meter over terræn.

OBS! Det er vigtigt at flash og nøgleboks er placeret, så de er tydelige for beredskabet. Placeringen skal godkendes af os.

Service

Skal anlægget sættes i service skal der ringes til Vagtcentralen på 33 43 16 99

Priser

Der opkræves betaling for at være tilsluttet Beredskab 4Ks vagtcentral. Selve udrykningen koster ikke noget, medmindre den kan henføres til at være en “blind alarm”.

Priser kan oplyses ved direkte henvendelse til Beredskab 4K på aba@beredskab4k.dk

Ovenstående afgifter har hjemmel i Beredskabslovens §23a, senest ændret ved lov nr. 634 af 8. juni 2016, og afgifterne reguleres helårligt pr. 1. januar i henhold til den Kommunale budgetvejledning udmeldt af KL.

 

Bilag

Opdater kontakter

Skal kontaktpersonlisten opdateres så de rette personer bliver kontaktet i forbindelse med fejl og brand?

  Anlægsdetaljer

  Kontaktpersoner

  Kontakt 1


  Kontakt 2


  Kontakt 3


  Kontakt 4


  Kontakt 5


  Kontakt 6