Brandsyn

Brandsyn er Beredskabets måde at hjælpe virksomheder og institutioner til en sikker hverdag og nat.

Beredskabet går brandsyn i en lang række virksomheder og institutioner i området og fælles for de steder, hvor vi går brandsyn er, at de er omfattet af Brandsynsbekendtgørelsen. Det betyder, at der også er steder, hvor vi ikke går brandsyn, f.eks. er private boliger og trappeopgange i beboelsesejendomme ikke omfattet af loven om brandsyn.

Formålet med brandsyn er:

 • At mindske risikoen for at brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø.
 • At sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der sker en brand.

Brandsyn er et meget vigtigt element i det brandforebyggende arbejde, og der er faktisk regler som siger, at beredskabet skal føre tilsyn med brandsikkerheden i en bygning, i et lokale eller hos en brandfarlig virksomhed, samt visse offentlige institutioner og bygninger – fx børnehaver, hoteller, teatre og sygehuse.

Ved brandsynet kontrollerer vi forhold omkring brandsikkerhed, men giver også vejledning, information og motivation til at forstå og overholde de gældende brandforebyggende regler.
Brandsynet er altså vores mulighed for at rådgive og informere dig om brandsikkerhed med afsæt i netop din bygning. Brandsynet gennemføres med udgangspunkt i de tilladelser og vilkår, der er givet i forhold til drift og anvendelse specifikt hos dig.

Den medarbejder som foretager brandsynet hos dig medbringer altid legitimation, så du kan se at det er en medarbejder fra Beredskab 4K.

Påbud og forbud

Såfremt vi ved brandsynet konstaterer, at der er mindre mangler ved brandsikkerheden, kan du blive bedt om at få brandsikkerheden bragt i orden. Det er det, vi kalder at udstede et påbud med angivelse af en tidsfrist for udbedring.

Hvis det står helt galt til med brandsikkerheden, og beredskabet konstaterer væsentlige mangler, kan vi under visse forudsætninger være nødt til at meddele dig, at stedet ikke kan og må bruges, før brandsikkerheden er bragt i orden. Det er det, vi i daglig tale kalder at nedlægge forbud mod anvendelse.

Hvis du af en eller anden grund vælger at lade være med at følge beredskabets påbud eller et forbud, kan det i sidste ende resultere i, at vi skal melde det til politiet.

Hvor går vi brandsyn?

Ikke alle bygninger, lokaler eller virksomheder er omfattet af reglerne om brandsyn, men følgende er omfattet af reglerne:

 • Fredede bygninger, som ikke er omfattet af andre brandsynskategorier
 • Hoteller og andre lignende steder med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser
 • Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser
 • Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer
 • Forsamlingslokaler til flere end 50 personer og højst 150 personer, hvor kommunalbestyrelsen har givet særlige driftsmæssige pålæg
 • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer
 • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende
 • Butikker til flere end 150 personer
 • Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, og hvor kommunalbestyrelsen har givet driftsmæssige pålæg
 • Brandfarlige virksomheder og oplag m.v.. Det fremgår af beredskabslovens § 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2
 • Brandfarlige virksomheder, oplag og bygninger m.v., hvor kommunalbestyrelsen har bestemt, at der skal træffes konkrete foranstaltninger.

Hvornår kommer vi på brandsyn?

De lovpligtige brandsyn foretager beredskabet som hovedregel efter en forudgående aftale med ejer eller den driftsansvarlige. Kun i særlige tilfælde foretages brandsynet uanmeldt.

Du hører altid fra beredskabet efterfølgende, når der har været brandsyn. Efter ethvert brandsyn, vil du modtage et brev fra beredskabet, kaldet en brandsynsrapport. Hvis der ikke er noget at påtale vil det fremgå af brevet, ligesom det vil fremgå, hvis du skal sørge for at bringe noget i orden.

Hvad er omfattet af reglerne i Bygningsreglementet?

Følgende bygninger og lokaler er omfattet af reglerne fra bygningsreglementet 2018 vejledning kap. 5 kap. 7: Kapitel 7, Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger

 • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 2.
 • Butikker til flere end 500 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 og forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 3.
 • Butikker til flere end 150 – højst 500 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 3.
 • Soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser i bygningsafsnit i anvendelseskategori 5.
 • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 samt soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser i bygningsafsnit i anvendelseskategori 6.
 • Transportable konstruktioner til flere end 150 personer og midlertidige camping- og salgsområder til flere end 150 personer, jf. bygningsreglementet
 • Bygningsafsnit, der anvendes til midlertidig overnatning, jf. bygningsreglementet.
 • Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, såfremt der før 1. januar 2022 er givet driftsmæssige pålæg.
 • Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, såfremt kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) beslutter, at der skal foretages brandsyn.
 • Forsamlingslokaler til flere end 50, men højst 150 personer, såfremt der før 1. januar 2022 er givet driftsmæssige pålæg.
 • Diskoteker, natklubber, restaurationslokaler o. Lign. til flere end 50, men højst 150 personer, såfremt kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) beslutter, at der skal foretages brandsyn.
 • Soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser i hoteller m.v., hvor der før 1. januar 2022 er foretaget brandsyn, men som ikke er i brandsynskategori 3, såfremt kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) beslutter, at der skal foretages brandsyn.
 • Dagsinstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovepladser, hvor der før 1. januar 2022 er foretaget brandsyn, men som ikke er i brandsynskategori 1, 3 eller 4, såfremt kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) beslutter, at der skal foretages brandsyn.
 • Større arrangementer, som kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) har pålagt driftsmæssige krav i henhold til § 35, stk. 3, i beredskabsloven.
 • Øvrige bygninger, grundarealer og flydende konstruktioner, hvor kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) har pålagt driftsmæssige krav i henhold til § 35, stk. 3, i beredskabsloven.
 • Fredede bygninger, bortset fra statuer, mindestøtter, springvand, hegnsmure og lignende, som ikke i øvrigt er omfattet af andre brandsynskategorier.
 • Campingpladser i henhold til campingreglementet.

Disse bygninger og lokaliteter er også omfattet af reglerne om brandsyn.

Hvem har ansvaret?

Ejeren eller brugeren har ansvaret for, at reglerne om brandsikkerhed bliver overholdt. Reglerne skal betragtes som et supplement til kravene i byggetilladelsen og det er derfor vigtigt at du sætter dig grundigt ind i disse.