Midlertig overnatning

Nye regler fra 1. januar 2022

Reglerne om midlertidig overnatning findes nu i Bygningsreglementet (BR18)

Midlertidig overnatning skal meddeles kommunen senest 2 uger før.

Hvilke regler gælder for midlertidig overnatning?

Midlertidig overnatning kan ske i øvrige bygningsafsnit omfattet af BR18 § 147, når det sikres at:

 1. Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.
 2. Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
 3. Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
 4. Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
 5. Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
 6. Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
 7. Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer.

Midlertidig overnatning skal overholde bygningsreglementets vejledning til Kapitel 5 – Brand, Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger, afsnit 7.3.11.

Anmeldelse af midlertidig overnatning

Inden du skal holde en midlertidig overnatning, skal du huske at meddele overnatningen til den kommune hvor overnatningen skal foregå. Dette skal ske senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

Meddelelsen skal vedlægges følgende information og dokumentation.

 • Dato og længde for overnatningen.
 • Adressen for overnatningen.
 • Antal overnattende.
 • Kontaktperson under overnatningen.
 • Oplysning om hvorvidt der er fast vågen vagt ved den midlertidige overnatning.
 • En kopi af driftsjournalen for den midlertidige overnatning.
 • En kopi af belægningsplan for overnatning i rum med flere end 50 overnattende.

Du kan meddele om midlertidige overnatninger ved at benytte vores blanket som findes her.

Belægningsplan

Ved midlertidig overnatning for flere end 50 personer i samme rum skal der udarbejdes en belægningsplan, der viser belægningsfelterne, hvor der kan overnattes eller opmagasineres inventar og bagage samt flugtvejspassagerne mellem belægningsfelterne og udgangsdørene.

Den aktuelle belægningsplan skal ophænges i hvert rum for den midlertidige overnatning på et let tilgængeligt og synligt sted. Belægningsplanen er til brug for både arrangører og brugerne for sikring og vedligeholdelse af frie flugtvejspassager frem til rummets udgangsdøre.

Vejledning til udarbejdelse af belægningsplaner ved midlertidige overnatninger (Bilag 11d)