Midlertig overnatning

Virksomheder og institutioner, der ikke er indrettet til hotel kan anvendes til midlertidige overnatninger i optil 5 døgn. En midlertidig overnatning med over 10 overnattende, skal godkendes af Beredskab 4K.

Reglerne

For at få tilladelse til at lave en midlertidig overnatning, er der nogle regler der skal overholdes. Reglerne der skal overholdes kan læses i deres fulde længde på Retsinformation under “Pkt. 11. Midlertidige overnatninger” og sidst på denne side.

Reglerne omfatter blandt andet at der skal være let tilgængeligt brandslukningsmateriel, sikre flugtveje samt velfungerende røgalarm i soverummet.

Er I flere end 150 personer der overnatter i bygningen/bygningerne, skal der være en fast vågen vagt, og ligeledes gælder det, at der for lokaler på over 75m2 skal udarbejdes en belægningsplan som skal godkendes af os.

Den ansvarlige for overnatningsstedet skal sikre at reglerne overholdes, når der finder overnatning sted.

Ansøgning

Du ansøger om midlertidige overnatninger ved at benytte vores ansøgningsskema som findes her.

Driftsmæssige forskrifter

– uddrag vedr. midlertidig overnatning:

11. Midlertidige overnatningslokaler.

 

11.1  Virksomheder, som ikke er indrettet til hotel m.v., kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, når bestemmelserne i kapitel 1 – 10 samt i dette kapitel overholdes.

 

11.2 Fra lokaler, der er større end 75 m2, skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.

 

11.3 Fra adgangsdør til lokaler på højst 75 m2 skal der være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum).

Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler må ikke være beliggende mere end 2 m over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter redningsberedskabets vurdering er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning.

 

11.4 I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse.

 

11.5 Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning, jf. punkt 2.3.

 

11.6 Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm.

 

11.7 Overnatninger i lokaler, der er større end 75 m2, skal ske efter en belægningsplan godkendt af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtvejsdøre og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m.

 

11.8 I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være en fast, vågen vagt, som skal foretage runderinger efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse. I andre tilfælde kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kræve en vagtordning etableret, såfremt det skønnes nødvendigt ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering.